Tuomio- ja perunkirjasanastoa

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun
A
achta, taga i acht ottaa huomioon, noudattaa
actor syyttäjä
afbön anteeksipyyntö
afhandling (oikeus)toimi, asiakirja
afkastning sato, tuotto
afkomling jälkeläinen
afkortning lyhennys, vähennys
afkortningslängdh lyhennysluettelo (vajaista verotuloista)
aflifua ottaa hengiltä, tappaa, teloittaa
aflidne, afledne (med döden a) kuollut
aflingejord, -hemman ansiomaa (ei-perintömaa)
afsk(edad) (soldat) palveluksesta eronnut (sotilas)
afsked, afskiedh ero (ruodusta)
afstraffa, anstraffa rangaista
afstå luovuttaa
afveten tietoinen
afwittring ositus
afwittrings instrument ositusasiakirja
afwundh kateus, viha
afuundztaal pahansuopa puhe, juoru
agnar akanat
allaredo jo
allhelgona tijden pyhäinpäivä
allmenning jordh kruunun yhteismaa
allmoge rahvas
allmogens beswär rahvaan valitus
allmänna beswär yleinen valitus (valtiopäiväaloite)
angående koskien, koskeva
anhållan, anspråk vaatimus
anmoda kehoittaa, pyytää
Anno (Domini), AD vuonna
anordning maksumääräys
anständig siivo, säädyllinen
antaga ottaa (ruotuun, ottopojaksi, tms)
antecessor edeltäjä, edellinen haltija
antwarda (i händer) antaa jnkn käsiin, huostaan
antwardningh (taga i a) vastuu, huostaanotto
appellera vedota (ylempään oikeusasteeseen)
arfwinge perillinen
arfwode, arffuode palkkio, osuus
armborst (jalka)jousi
armpipa käsivarrenluu
arrendator tilanvuokraaja
arrestera pidättää, takavarikoida
attest todistus
attrapera ottaa kiinni
avancera ylentää
B
backstugare, backstugukarl mäkitupalainen
balk, balck, B kaari (oik, esim maakaari)
bas, bås parsi (navetan)
bast niini
beblandelse (olåflig b) sekaantuminen (laiton s)
bebruka viljellä
bedia pyytää
bedragare petturi
befalning käsky, määräys
befallningsman (Cronones B) kruununvouti
befehl, befäl päällystö
befrija vapauttaa (syytöksestä)
begge, bägge molemmat
begifwa sig mennä, lähteä
begifwen (på starcka drycker) taipuvainen (väkijuomiin)
begära, begiära anoa
behållen (hemman) veronmaksukykyinen (tila) <=> autio
behörig asianmukainen
bejaka myöntää
bekenna, bekienna todistaa, tunnustaa
bekräfta vahvistaa
belangande mitä tulee, koskien
beledsaga seurata, saattaa
belägen, belägdt sijaitseva
belägra maata
bemählte, bem:te mainittu
benemndh, ben:te nimeltään
berga, bärga (hö, wäxt) tehdä (heinää), korjata (satoa)
berychtat juovuksissa
berådt (med b modh) vakain aikein, tahallaan
berömlig kiitettävä
berörde mainittu
besanna vakuuttaa todeksi
besee katsoa, tarkastella
besigtning, besichtning tarkastus, katselmus
besitta hallita tilaa tai torppaa
beskaffenhet ominaisuus, laatu, kunto
beskedelig kunniallinen, viisas, siivo
beskyll(ning) solvaus, väärä ilmianto
bestella (hafua medh ngn bestella) olla tekemistä jnkn kanssa
bestrida (bestredo) kiistää (kiistivät)
beswära sigh valittaa, kannella
beswäro tijd valitusaika
betiente (Crono b) (kruunun) palvelija
betsel päitset
bettla kerjätä
betänkande mietintö, harkinta
bewaka (ngns rätt) valvoa (jnkn oikeutta)
bewijsa, bevisa osoittaa, näyttää
bifall suostumus
bihla, bila piilu, veistokirves
binge hinkalo
biträda avustaa
biträde apulainen
blodrispa verinaarmu
blånadh, blonatt, blåna mustelma
blånor tappurat
boda aitta
bof roisto
bofast vakinaisesti asuva, tilallinen
bol, bohl, böle (prästebohl) virkatalo (pappila)
bolagsman yhtiömies, kanssaviljelijä
bomärke puumerkki
boohuete, bovete tattari
booleri huorinteko, aviorikos
borgen takaus
borgerman takaaja
boskap karja
boskapslängdh karjaveroluettelo
bostelle virkatalo, puustelli (myös asuinpaikka)
bot parannus, hoito
boutteille pullo
bouppteckning, -optekning perunkirjoitus
brandhstwdh, brandstöd paloapu
braxen nät lahnaverkko
brede wedh vieressä
brennewijn, brännvin paloviina
brisk rintakoru
bruka viljellä
bräcklig kivulloinen
brännvinspanna (med hatt och pipor) viinapannu (+ hattu ja valutusputket)
bröstarfwing rintaperillinen
byggninga balken rakennuskaari
byuppsyningsman katselmusmies
bål paksu lankku
bägare, begare pikari, malja
bödel pyöveli
bönedag rukouspäivä
bönhaseri käsityöläisyys ilman lupaa
börde hemman (= skatte hemman) perintö-, verotila
bördz talan sukulunastusvaatimus
bördzrätt perintötilan hallintaoikeus
böte sakko
bötfälla sakottaa
C
camlot, camelott ohut villakangas
capellan kappalainen
capitulations åhr pestiaika, sopimusaika
carolin karoliini (raha)
cassera erottaa (sotapalvelusta), hylätä kelvottomana
cauera, cavera asettua takuuseen
cavalleri ratsuväki
Charta Sigillata afgift kuulutusvero
christnadt, kristnad kastettu
Circumcisionis Domini uudenvuodenpäivä
communicant ehtoollisella käypä
comparera saapua käräjille, noudattaa kehoitusta
concubinat avoliitto
conjugati vihityt
consort kanssaomistaja
contumacia doom yksipuolinen tuomio
copulati vihityt
cornett kornetti (ratsuväen vänrikki)
corporaliter (plichta c) ruumiillinen (rangaista ruumiillisesti)
cousin, kusin serkku
myllytulli
cuinnofolk, qwinfolck naisväki
D
degtina taikinatiinu
deldh notko
delo (vara i delo) riitaisuus (olla riidoissa)
deliqwent rikollinen
demittera antaa ero
der, där jos
dersammastädes sama(ssa/sta) paikka/paikassa/paikasta)
dilation lykkäys
doombrått tuomion rikkominen
doomqwell tuomion moitinta
dreng, drängh renki
dricks stop tuoppi
dryckesrörd juovuksissa
dryfta laakea astia
dråp tappo
dråpmåla balken (medh wilia) (tahallisen) tapon kaari
drägt (af 2 kannors drägt) (2 kannun) vetoinen
dynggrepa lantatalikko
dårhus mielisairaala, "hulluinhuone"
dårskap järjettömyys
dämma padota
dödgräfvare haudankaivaja
dödsbo kuolinpesä
dödswållande kuolemantuottamus
döfstum kuuromykkä
E
ecklesiastik kirkollinen
ed, Eedh (vannoa vala) vala (aflägga ed)
edsworne valantehnyt
edsöre rauhanvala
edsörebrått rikos rauhanlakeja vastaan (kotirauha, jne)
edzöres Balken rauhanlakien kaari
eensaak (målsägandens e) yksinomaan (asianomistajalle)
efterlåta luovuttaa (tila)
efterlyst peräänkuulutettu
efterrätta noudattaa
ejusdem samoin, samaa
eländig vaivainen, surkea
enckia, änka, Ea, E: leski (nainen)
enfaldig yksinkertainen
enkestånd leskensääty
enkling leski (mies)
ense (vara ense) olla yhtä mieltä, sopia
erlägga maksaa
ersätta koevata
eröfring valtaus (sot)
ewärdeligen ikuisesti
ewärdeligit pysyvä
excipera jäävätä
expens kulu
extraordinarie ting ylimääräiset käräjät
F
falshöfwel kyntehöylä
fardagen muuttopäivä (lain tai tuomion määräämä)
fastighet kiinteä omaisuus, kiinteimistö
fastlagssöndag laskiaissunnuntai
fattige procent vaivaisprosentti (perinnöstä)
felaktig viallinen, vammainen
filia tytär
filius poika
fiol (i f) viime vuonna
fiske redskap, fiske bragder kalastusvälineet
fjärding, fierdhung neljänneskunta
flintlåsstudsare piilukko
fohla varsa
forsla kuljettaa
fosterson, -dotter kasvattipoika, -tytär
fotstock jalkapuu
fougdhe, fogde vouti
fourage rehu
fouragering (lehmän)ruokko
fragt (emot fragt) maksu(a vastaan)
frejd, frägdh (-bevis) maine (-todistus)
frelse, frällse rälssi, läänitys
frijhet (-shemman) verovapaus (verosta vapautettu tila)
frijheetzbreef verovapauskirja
frikänd vapautettu (syyttestä)
frillebarn au-lapsi
from hurskas
fråst halla
främmande mennen uskotut miehet
frände miessukulainen
fränka naissukulainen
fulkombligen täysin
fuller tosin
fullmacht, -magt valtakirja
fullmechtige edusmies
fulsår mätähaava
furoråå honka (rajamerkkinä)
furustubbe hongan kanto
fuskeri vilppi
fylleri juopumus
fyrafota nelinkontin
fåfängh turha
fåfängt tahattomasti
fångekista vankikoppi, "putka"
fång (fångbref) saanto (saantotodistus), vanki
fånig typerä, hullu
får, fåhr (-skin) lammas (-nahka)
fägård karjapiha
omaisuus (vanha lakiteksti), karja
fäfot (under f) aitaamaton, "karjan jaloissa"
fähus navetta
fäkta miekkailla, huitoa
fälag yhteistalous
fält flaska taskumatti, nassakka
fältskiäre välskäri, lääkäri
fältwäbel vääpeli
fänika lippukunta (jalkaväen yksikkö 1600-alkup)
fästehjon kihlapari
fästemö kihlattu morsian
fästeqwinna morsian, avovaimo
föga (falla till föga) taipua, antaa periksi
fögderi voutikunta
förgyld (bägare) kullattu (peruk)
förare furiiri, muonittaja
förbeting ehto
förbinda sig sitoutua
förbunden velvollinen
förbrytelse rikkomus
förbytte frelse ostorälssi
fördenskull sen takia
fördärfwa pilata, tärvellä
före detta, fd entinen, ex-
förena sig sopia, olla samaa mieltä
förebära, föregifua väittää
förehafua ottaa kuultavaksi (mm)
förelysa kuuluttaa (avioliittoon)
företaga ottaa käsiteltäväksi, ryhtyä
företräda astua esiin
förfall (laga f) (laillinen) este, syy; rappio
förfärdiga valmistaa
förgiöra vahingoittaa, tuhota, noitua
förgätenhet (falla i f) unohdus (jäädä unohduksiin)
förkasta hylätä (vaatimus)
förkofra vaurastuttaa, kartuttaa
förledne, -lidne, -flutne, -vekne kulunut, viime-
förlikning sovinto, sopimus
förlåf (medh f) lupa (luvalla)
förmana kehoittaa
förmedla välittää, vähentää
förmodeligen luultavasti
förmyndare holhooja
förmäla ilmoittaa
förolämpa vahingoittaa, loukata
förordna määrätä
förordning asetus, määräys
förnimma (förnummit) havaita, olla tietoinen
förnöja hyvittää, tyydyttää
förplikta velvoittaa
förrymma (förrymbdt) karata (palvelusta t sotaväestä)
förrätta suorittaa
församling seurakunta
försel kuljetus
försiggå, för sig gå tapahtua
försittia (stembningen) jättää noudattamatta (haastetta)
försona sovittaa (sakot)
försumma lyödä laimin
förswarlig tyydyttävä
förtryta suututtaa, harmittaa
förwaltning hallinta
förwijttelse solvaus
förwålla tuottaa, aiheuttaa
förwägra kieltää, kieltäytyä
G
garfware karvuri, nahanmuokkaaja
gattlop, gatulopp kujanjuoksu
geld, gieldh velka
genstemning vastahaaste
gerning (wed fersk g) teko (itse teossa)
gertrudsmässodagen kertunmessu, 17/3
gesant lähettiläs
gieldhbunden velkainen
giftermåla balken, giftobalken naimiskaari
giftoman, giptoman naittaja
gitta kyetä, pystyä
glorwördig kunniakas
gratialist eläkkeellä oleva sotilas
granneligen tarkasti
grensryttare rajaratsastaja, tiedustelija
grentza rajoittua
grimma riimu
grimskaft marhaminta
gryta pata
grytshängslen, grythängen padan ripustusrauta
gräfta kuokka
gumse oinas, jäärä, pässi
gåfwobref lahjakirja
gångkläder, gonge cleder pitovaatteet
gås hanhi
gäld, gieldh velka
gälda maksaa (velka)
gärdesgård, giärdzgård aitaus
gärdsel, gerdsle aidaspuu
gästgivare, giästegifware kestikievarin pitäjä
göl lätäkkö, lammikko
H
hagel rae(kuuro)
halfyllig puolivillainen
halsduk, hals duuck kaulaliina
hammare vasara
hamn (frö) hamppu (hampunsiemen)
handqwarn käsikivet
handskrifft (yl) velkasitoumus
handstenar käsikivet
handtera käsitellä
heelbregd terve, ehyt
hemfölgd myötäjäiset
hemgång kotirauhan rikkominen
hemmågh kotivävy
hempna kostaa
hemställa alistaa, siirtää (toiseen oikeusasteeseen tms)
hemul (hemol) omistusoikeus, kaupanvastuu
hinderlös esteetön
hingst ori
hofslagare kengitysseppä
hofsrätt hovioikeus
hoor aviorikos
hoor karell aviorikoksen tehnyt mies
hoor kåna aviorikoksen tehnyt nainen
huart (huart tridie) joka, jokainen, kukin (joka kolmas)
hufwudh swagh mielenvikainen
hufwuddyna medh fiäder höyhentyyny
hufwudhskåle (pää)kallo
hugg yxa halkokirves
huggare säilä
hujus (Anni) tämä (tänä vuonna)
humblegård humalatarha
husman, huusqwinna loinen
huusgeråd persedlar taloustavarat
hwardera, huar deera molemmat, jokainen
hwij kuinka, miten
hålla sig undan pysytellä piilossa
hålla (skogen, sängen) pysytellä (metsässä, vuoteessa)
hårdraga, håårlugga kiskoa tukasta
häckla pellavalihta, häkilä, häkilöidä
häfda viljellä, käyttää, nauttia
häfd(e) omistus
häftig kiivas
hägnad aitaus, aidattu
häktad vangittu
härad(e) tuomiokunta
härads rätt kihlakunnanoikeus
härads ting kihlakunnankäräjät
härsammastädes täällä
hässja haasia
höfla höylä
högmåla balken korkeampien syiden kaari
hökare (ruokatavara-)kauppias
höwitzman lippukunnan päällikkö
I
id nät säynäsverkko
idka harjoittaa (ammattia tms)
ihjäl, ihiell kuoliaaksi
immission kruununtilan hallinta-, asukasoikeus
impediment joutomaa
indelningsverket jakopalkkalaitos
infant barn sylilapsi
infanteri jalkaväki
infinna sig olla paikalla
införa esittää, väittää
införning myötäjäiset
ingalunda ei missään tapauksessa
inhysing loinen, itsellinen
inhägna aidata
innehafwa omistaa
innewarande kuluva (vuosi, kuukausi)
inqwisition kuulustelu, todistajien kuuleminen
inrymning asukasoikeuden saanti
inrätta perustaa
insegel sinetti
insinuera väittää
inskriffuen kirjoitettu (nihdiksi)
inspråk vastaväite
instemma haastaa
instrument asiakirja
inställa sig tulla paikalle (oikeuteen, ruotuun, )
interessent osakas
inwenda väittää vastaan
invigilera valvoa (oikeuttaan)
itererat toistuva
J
jempna, jemka, jämka tasata, jakaa tasan
jordabalken maakaari
jordafradh maanvuokra, osavilja
jordebok, iordhebook maakirja
jordfästa haudata
jord sedel, zedell, sedhell "maaseteli", maakirjanote
jämpngodh yhtä hyvä, vastaava
järnbeslagen raudoitettu
järnredskap, järn sorter, -bragder rautakalut
järn stör rautakanki
K
kalf vasikka
karell (= karl) mies
karinsmässotijd 2511
karpus (rakuunan) huppupäähine
kastwed, kasträd halot, polttopuut
kettell, kiettel, kittel kattila (kuparia)
kierr, kärr suo
killing vohla
Kiöpemåla balken kauppakaari
kiött sår avohaava
kjerna kirnu
kjörtel lyhyt takki, "jakku"
klack ring kantasormus
klander valitus, moite
klanderlös moitteeton
Klubbkriget Nuijasota
klå raapia, kynsiä
klädask, klädes ask vaatearkku
klädes kiorttel leninki, mekko
klädes persedlar vaatekappaleet
knecht nihti, sotamies
kokekietell keittokattila
komma ngn till kuulua jllkn
konunga balken kuninkaan kaari
koppärrig rokonarpinen
kostnad (rättegångs k) kulu, kustannus (oikeudenkäyntikulut)
kraftlös voimaton, tehoton
krake kuhilas
krakel riita, tappelu
krasslig raihnainen
kreatur eläin
kringwandrande, -strykande kuljeksiva, irtolainen
krympling raajarikko, rampa
kråppslyte ruumiinvamma
kräncka loukata (jnkn oikeutta), sortaa
kula kuula, kuhmu
kungsådra vesiväylä, pääväylä
kungörelse kuulutus
Kyndelmässotijden kynttilänpäivä (helmikuun alussa)
kyrkofattig, kyrckiofattigh kirkonköyhä
kyrckoförargelse kirkkorauhan rikkominen
kyrkiogieldh kirkkopitäjä
kyrckoplikt kirkonrangaistus
kyrckowakt, -väktare suntio
kyrckowärd kirkonisäntä
kåna, kona naikkonen, avovaimo (aiemmin: nainen)
kära, kiära til ngn syyttää jtkn
kärande, kiärande kantaja
käromål kanne
kärfwa (en kärfwa halm) kupo (olkia)
köpebref kauppakirja
körsel ajattaminen, ajotyö (tukinajo)
L
ladugårdshemman rajapiiritalo (= rå- och rörshemman)
lafuan (badstugu l) lauteet
laga skilling vahingonkorvaus
laga åhr (i laga åhr kommen) laillinen ikä, täysi-ikäisyys
lagfarth, lagfäste lainhuuto
lagfångne lainvoiman saanut
laggifto säng (af l) aviovuode (aviolapsi)
lagman laamanni
lagmanna tingh laamannikäräjät
lagtima ting varsinaiset käräjät
lagläsare lainlukija, tuomarin sijainen
lagsaga laamannikunta
lamb karitsa
landbonde lampuoti, tilanvuokraaja
landshöfding maaherra
landslott maanosa, osavilja maanvuokrasta
larsmässa laurinmessu, 108
lass kuorma
led (i flere led) sukupolvi (useassa polvessa); veräjä
ledig vapaa (esim palvelukseen)
lego, leego palkka, palkkio
legofolck palvelusväki
legokarl, leigdhe karll palkkasotilas
lekamen ruumis
leketid, lekstid kutuaika
leppegeld panettelu
lia, lija viikate
liderlig irstas
lieutnant, löjtnant luutnantti
lifegen maaorja
lifmondering sotilaspuku
lifstycke liivi
lijkwäll silti
lijspund lispunta, leiviskä
lin, lijn pellava
linda (lägga i linda) kesanto (olla kesannolla)
lius, ljus valo, kynttilä
ljumsk bråck nivustyrä
lod bössa luodikko
lodhe polij länsipuoli
lomhörd huonokuuloinen
lunta musketin sytytin
lysekäring pärepihti
lysning kuulutus
lyte vamma
långref pitkäsiima
låssbedeckare lukon suojus (musketissa)
lägersmål salavuoteus
lägersqwinna avovaimo, maattu nainen
lärft palttina
lärling, lärgåsse oppipoika
läsförhör kinkerit, lukuset
läslag kinkerikunta
löftesman takuumies
lönngraf "valehauta", tilapäishauta
lönskaläge salavuoteus
löpeld kulovalkea
lösdrifware irtolainen
löskåna irtolaisnainen
lössdreng irtolainen
lösören, lösegendom irtain omaisuus
M
macht (hålla wid macht) kunto, voima (pitää kunnossa)
manbar aikuinen, "miehen mitat täyttävä"
manhaftigh miehuullinen (upseereista)
manna minne miesmuisti
mansboot miehensakko, sukukorvaus henkirikoksesta
manshielp miestyövoima
mantalslängdh henkikirja
mantalskrifning henkikirjoitus
manvuxen aikuinen
matlag ruokakunta
medarfwa kanssaperilliset
medellös varaton
medfart (laga medfart) menettely (vastuu), kohtelu
medgift myötäjäiset
mellangift väliraha
menedh väärä vala
menlig haitallinen
midfastosöndag puolipaastosunnuntai (4s laskiaisesta)
mielkande, mjölkande koo lypsylehmä
mikaelidagen mikkelinpäivä, 299
militia jordebook sotilasmaakirja
minderårig alaikäinen
missfödd keskonen, keskenmeno
missgierning rikos
missväxt kato
mista menettää
mjölkbunke maitotiinu
mogen ålder täysi-ikäisyys
moras räme, suometsä
mortus kuollut
mullbete laiduntaminen ulkopalstalla t yhteismaalla
muick, mujka muikku
muntelig suullinen
muta lahja, lahjus
myndig täysivaltainen
mynt (Koppar mynt, Sölfwer mynt) raha (kupari-, hopearaha)
måg, mågh vävy
mål, måhl juttu, asia (oikeudessa)
mållöös puhumaton, tajuton
målsman edusmies
målsägare asianomistaja
mårmässa tijd martinmessu, 8 syyskuuta
mårgongåfwa huomenlahja
märda, mjörda merta (kalanpyydys)
mätesman arviomies
mökrenkning neidonloukkaus, -viettely
mönsterdreng sotilaspalvelija
mönstrings rulla katselmusluettelo
mörtnät särkiverkko
N
nafware vintilä, käsipora
nattward ehtoollinen
nedrifwa purkaa, repiä maahan
nembdeman, nämndeman lautamies
Nempnden lautakunta, "jury"
nestlidne, nästledne, nestwikne viimeksi kulunut, viime
nothus, notha avioton lapsi
novo (de novo) uudestaan
nyttja, nyttia, niuta käyttää, nauttia
Nåde medlen armonvälineet, ehtoollinen
nådespredikanten armonvuodensaarnaaja
nåt, noth nuotta
näfwer, näver tuohi
näpst nuhde, kuritus
nät, näät verkko
nöddöpt hätäkastettu
nöga tyytyväisyys
nödga tarvita, olla pakko
nöt nauta, lehmä
O
oachtsamheet huolimattomuus, varomattomuus
oaktadt huolimatta
obefogad perusteeton, aiheeton
obewijslig toteennäyttämätön
oblater ehtoollisleivät
odrägelig sietämätön
oduglig, odugeligh kelvoton
odygd pahanteko
ofwanbenemte yllämainittu
ofärdigh vaivainen, rampa
oförmögen kykenemätön
oförsörgt naimaton (tytär)
ogerningh pahanteko, rikos
ojäfvig jäävitön
oljud räyhääminen, meteli
olofsmässa olavinmessu, 29/7
olägenhet vika, huono puoli, hankaluus
ombud(sman) asianajaja, valtuutettu
omyndig vajaavaltainen, alaikäinen
onera rasite, ulosteot, verot
optaga, upptaga ottaa (viljelläkseen, vastuulleen)
oquedins ordh haukkumasana
oqweda solvata
oraffhuas oravannahka, veronahka
orlofssedel palvelu-, työtodistus
oryggelig peruuttamaton
oskift (lefwa i bo oskifta) jakamaton (pesä)
oskyld ei-sukulainen (med parterne oskyld)
oskötzell huolimattomuus
osämja epäsopu
otucht haureus
owetenhet (af o) ylimuistoisista ajoista
oäkta, oächta, oä avioton
P
parlamentera riidellä, kiistellä
palmarum palmusunnuntai
parmas heinämitta (mahtuu neljän sylen köyteen)
peremes yhtiömies
persedlen, pertzeler (vero)parselit
piga, pijga naimaton nainen, piika
pijge barn tyttölapsi
piltebarn poikalapsi
Pingsttijden helluntaiaika
pipare pillinsoittaja (sot)
plichte pallen mustapenkki, häpeäpenkki (kirkkorangaistus)
plikta, plichta rangaista
plichta medh kroppen kärsiä ruumiinrangaistus
plog, plågh aura
ploga kyntää
possessor virkatalon haltija
possidera omistaa
pretendera väittää (oikeudessa)
Probst pappi
protocoll pöytäkirja
pryl "puhkuri, tuikkuri, kantanaskali", piikki?
prästera suorittaa, hoitaa
pung kukkaro
pupill holhokki
påbull populi, tilaton (Karjalassa)
pålsmässa 25 tammikuuta
pålägga antaa tehtäväksi, määrätä
påtvinga pakottaa
pörte pirtti
Q
quamtum juris (in q) laillisesti, lain voimalla
quiga hieho
quinfolk naisväki
quittens kuittaus
quittera antaa kuitti, kuitata
quota osuus
qwarlåtenskap jäämistö
qwarntollslängdh myllytulliluettelo
qwarstadh takavarikko
qwist yxa vesuri
qwista karsia, oksia
R
rankor länget
ransakning tutkinta, tarkastus
redig selväjärkinen
redbar (mynt, penningar), contant käteinen (raha)
refundera korvata, palauttaa maksu
relaxera vapauttaa takavarikosta
remittera lykätä, siirtää
resa, reesa matka, kerta, lähteä, tulla, mennä
rest lengdh rästiluettelo
restera olla velkaa, olla jäljellä
restituera palauttaa
ria riihi
rijsbijter, risbitare nuori pukki
Riksgälds sedlar valtionvelkasetelit (seteliraha)
ringa pieni, vähäinen
rof land naurismaa
roffue, rova nauris
roligh rauhallinen
rota, rothe ruotu (sotilas- tai vaivais-)
rotebonde ruotuisäntä
rotefattig ruotuvaivainen
roterings längdh ruodutusluettelo
rubbad (till sina sinnen) häiriintynyt (mieleltään)
rusthållare ratsutilallinen
rusttienst ratsupalvelus
rustmästare varusmestari
ryggning kaupan peruutus
ryssja rysä (kalanpyydys)
ryttmästare ratsumestari (ratsuväen komppanianpäällikkö)
ryttare ratsumies (raskas ratsuväki)
råda saattaa raskaaksi
rådd (vara rådd) (olla) raskaana
rådstuga raastupa
rågh ruis
rån rosvo
råna ryöstää
råår och röör rajamerkit
råå- och röörshemman rajapiiritalo (säterin lähellä)
räfwakrydda ketunsyötti
räfwejärn ketunrauta
Räknekammaren Laskukamari (verotilien tarkistus)
räntta, renta maavero
Räntekammaren Rahakamari (valtionkassa)
rästransakning rästitarkastus
rättmätigh oikeudenmukainen
rättsbok oikeuskirja (vanha maakuntalaki)
rättwis oikeudenmukainen
rödja uudisviljellä (= nyodla)
röka, rykia på hemmanet asua veroautiotilalla
S
saaköres, sacköris längdh sakkoluettelo
sabbathbrått sapattirikos
sach, sac, saak sakko, asia, juttu
sakfälla sakottaa
salig, sahlig, Sal:e, S: vainaja (autuas)
salighetsmedlen armonvälineet, ehtoollinen
sammaledes samoin
sammanaflade barn yhteiset lapset
sampth, samt sekä
samteliga kaikki
samtycke, samtyckio (ja och s) suostumus
sannfärdig todenmukainen
sedera luovuttaa
sedermehra sittemmin, senjälkeen
sedhell, zedell kuitti
sedwänja vanha tapa, tapaoikeus
sele, seldon silat, valjaat
senge cleder, säng kläder vuodevaatteet
sententiera antaa päätös, ratkaista
sepultus (-a) haudattu
sequestera takavarikoida
sexman kuudennusmies (kirkon luottamustoimi)
signerij loitsiminen
silver, siölfwer hopea
sinnad (vara sinnad) aikoa
sinnesrubbad mieleltään häiriintynyt
sinneswagh heikkomielinen
sinsemillan keskenään
sistlidne, sidstledne, sistwekne viimeksi kulunut, viime
siukligh sairaalloinen
sjelfpantning omankädenoikeus, omavaltainen haltuunotto
skafjern rääkkirauta (karvurin työkalu)
skallgång sudenajo
skambänk häpeäpenkki
skanz skanssi, linnake
skarprättare pyöveli
skarpsäde terävilja, tähkävilja (ruis, ohra, vehnä)
skattebonde verotalonpoika, perintötilan haltija
skiedha, skeda tapahtua
skieggh, skägg parta
skifte, skipte jako
skifteslag jakokunta
skiljebref erokirja
skiutzrättare kyydinjärjestäjä, majatalon pitäjä
skiäl, skääl aihe, näyttö
skiälig, skälig kohtuullinen, aiheellinen
skiälla syyttää, moittia
skiällöös aiheeton
skjutzfärd, skiuszfferdth kyyditys, hollikyyti
skogzgången metsittynyt
skottpenningar tapporaha
skrida kulkea, liikkua, ryhtyä
skriftskola rippikoulu
skulle (stallskulle) parvi, vintti, ylinen (tallinparvi)
skura pykälä (rajamerkki puussa)
skwalt qwarn, skvalta jalkamylly
skyldeman (mies)sukulainen
skyldskap sukulaisuus
skylldigh (wara s) olla velkaa
skyndesammast mitä kiireimmin
skälla kulkunen, tiuku
skälsord haukkumasana
skära, skiära sirppi
skärskåda, skiärskåda tutkia, ottaa tutkittavaksi
slagsmål tappelu
slik sellainen, samanlainen
slip sten tahkokivi
slita spö saada raippoja
sluut extract (loppu)yhteenveto
smed seppä
smedje tång sepänpihdit
smidige redskap sepänkalut
smittosam (siuka) tarttuva (tauti)
skarpskyttare tarkk'ampuja
skräddare räätäli
slachta teurastaa
snatteri näpistys
socken, sokn, sochen pitäjä
sochnestämma pitäjänkokous
sonalåtten pojan osa (perinnöstä)
soutinera ylläpitää
spade lapio
spannemål vilja
spannmålspiga, -torpare muonapiika, -torppari
spinna kehrätä
spinråck, spinn rock rukki
spira honkapuu (korkea, oksaton arvopuu)
spjut keihäs
spådom noituus
spålträd kääminpuut
spånad kehruut
spädbarn pikkulapsi
spö raippa
spögubbe unilukkari, suntio
spörja tiedustella
stack auma
stadfästa (medh eedh) vahvistaa (valalla)
stadga asetus, säädös
stadigt och fast pysyvä, kiinteä
staffansmässodagen tapaninpäivä
stegla teilata
stenhacka kivihakku
stenpassion munuaiskivi, eturauhasen liikakasvu
sterbhus kuolinpesä
stickfluss tulehdusyskä
stiuf sohn, styfson poikapuoli
stock jalkapuu, tukki
stockskog tukkimetsä
sto, stoodh tamma
stomm kantatila
strykbänk silityspöytä
strykjärn silitysrauta
studsare tussari (ase)
stut mullikka, nuori härkä
städsel pesti
städsla pestata
stållig typerä
städ alasin
stöld varkaus
stöld med inbrott murtovarkaus
succedera tulla tilalle, seurata
successor seuraaja, seuraava haltija
succumbera hävitä (oikeusjuttu)
sund noth salminuotta
supplication anomus(kirjelmä)
syn, syyn katselmus
syssling pikkuserkku
sytinghs son syytinkipoika, ottopoika
syting syytinki
sytningshjon syytinkiläinen
swin, suijn sika
swagsynt huononäköinen
swarande vastaaja
swarsgod takaajaksi kelpaava
swarslösa vastaajan poisjäänti
sweda kipu, särky
swede, swidie kaski
swentienare palkattu ratsumies
swåger lanko
swårmodighet masennus, raskasmielisyys
swägerska käly
swärmoder, swära anoppi
swärfader appi
såfwa/ståfwa, såf saavi
sågdreng, sågkarl sahatyöläinen
såramåla balken (medh wilia) (tahto)haavain kaari
sålunda siten, siis
säde, sädh, sådd kylvö
sämja sovinto, yksimielisyys
sämjodelning sovintojako
sämbre, sämre huonompi
sääf kaisla
särk naisen paita
sölfskedh hopealusikka
söndrig rikkinäinen
sörpmaskin silppukone
T
teegh, teg maakappale
thomasmässo tijden tuomasmessun aika (2112)
tidelag eläimeen sekaantuminen
tienare palkattu ratsumies
tiendhe, tijonde kymmenyskunta
tillfalla tulla osaksi
tillfoga liittää, lisätä
tillfullo täysin
tillförrene, tillförende aiemmin
tillgöra suorittaa (sakko)
tillkomma, tillhöra kuulua jllkn
tillkännagifwa antaa tiedoksi
tillmäle solvaus
tillskynda aiheuttaa
tillspora tiedustella
tillstå myöntää, tunnustaa
tillstånd suostumus
tillstädes paikalla
tillwälla vallata, ottaa haltuunsa (väkivalloin)
tillägna sig omia, ottaa haltuunsa, väittää omakseen
tiggare kerjäläinen
tijmad (en vecka efter Påsk t) jhnkn aikaan tapahtunut
tijondelengdh kymmenysluettelo
tina tiinu
ting käräjät
tingest kalu, kapine
tingmåla balken käräjäkaari
tiuffua balken varkauden kaari
tjenlig kelpaava, käyttökelpoinen
tjenstehjon palvelusväki
tjufnad, tiufnadh varkaus
tjänstepiga, tienstepiga palveluspiika
tolag tuonti/vientivero, tulli
tolman, tolfman lautamies
tourwis vuorotellen
traktament kestitys, ruokaraha
trenne kolme
tresko, tredskodom niskoittelu
trolldom, trulldom noituus
trolofning (virallinen) kihlaus
troskachtigh niskuroiva
trowärdig luotettava
trumslagare rummuttaja (sot)
trumpetare torvensoittaja (sot)
trångzmål ahdinko, hätä
tråssdreng kuormarenki (sot)
trä sorter, trädredskap puukapineet
träd kärill puuastiat
träde (ligga i t) kesanto
träda i gifte avioitua
träl orja
träta riidellä, riita
trätesjordh riitamaa
tröja pikkutakki
tröska puida
tubba houkutella, yllyttää
tukthus naisten rangaistustyölaitos
twenne, tvänne kaksi
twistmål riita-asia
twåskifte, treskifte kaksi-, kolmivuoroviljely
= då
töm ohjas
U
ullwantar, yllewantar lapaset, kintaat
undanhålla kätkeä
undantagandes paitsi
underdraga vetäytyä, kieltäytyä
underdånigheet alamaisuus, nöyryys
underkasta hylätä (vaatimus t syytös)
underlyda kuulua jnkn alaisuuteen
undersfkrefne allekirjoittanut
undgå välttyä
undsejelse, unsejelse kirous, noituus
ungkarl poikamies
uppbud, opbudh lainhuuto
uppbörd, opbördh veronkanto
uppbördskrifware kantokirjuri
uppenbara paljastaa, tuoda julki
uppenbar kyrkoplikt julkinen kirkkorangaistus, julkirippi
uppförande käytös
upphäfwa kumota, purkaa, luopua (kanteesta)
upplysa kuuluttaa, tuoda julki
upskiuta lykätä, siirtää
upskoft lykkäys, viivytys
uppsåteligen tahallaan, vakain tuumin
uraktlåta lyödä laimin
urarfwa luopua perinnöstä
urminnes (häfd, niutande) ylimuistoinen (omistus, nautinta)
urskulda osoittaa syyttömäksi
urtima ting ylimääräiset käräjät
uslinge surkimus, kurja raukka
utforska tutkia
uthfattigh rutiköyhä
uthgammal ikivanha
utgöra, uthgiöra suorittaa
utmäta ulosmitata
utredning selvitys, selostus
utsäde, vthsedhe kylvö
utskrivnings längdh väenottoluettelo
utslag, uthslag oikeuden päätös
utsliten loppuunkulunut
utstaka paaluttaa
utägor, uthägor ulkopalstat
W
waccinerad rokotettu
wackor (hålla wackor) kemut, juomingit
wade, waadh veto, vetoomus
wadhpenningar vetoraha, vetoomusmaksu
wahnmechtigh voimaton, huonokuntoinen
walack ruuna
wall (gå wall) paimentaa, olla paimenessa
wallpiga (-flicka, -gåsse) paimenpiika (-tyttö, -poika)
walmar sarka (kangas)
wanartig pahantapainen
wandel (lefnad) elämä, "vaellus" (mainetod)
wanför raajarikko, kykenemätön
wansinnig mielisairas
wapa peitto, vaippa
warachtigh vakinainen, pysyvä
wargeringskarl reservisotamies
wederbörande asianosaiset
wederdelsman vastapuoli
wederlagshemman vaihto-, korviketila
wedeträä halko, polttopuu
wederhäftig vastuu- luottokelpoinen
weeka, wika (från retten) jäädä saapumatta (oikeuteen), kieltäytyä
wenerisk smitta, siuka sukupuolitauti
werificationsbok tositekirja
werificiera todentaa
wetterligen, witterligen tiettävästi
wettia, weeta tietää, kokea pyydyksiä
victualie pertzeler ruokatavarat
wide, vide (infra, supra) katso (alempaa, ylempää)
widmakthålla pitää kunnossa
widrig päinvastainen
widskepelse taikausko, loitsu
wildiuren pedot
wistelse oleskelu
wisthuus aitta, ulkovarasto
witsorda todistaa (henkilön luotettavuus)
wittna todistaa (tapahtuma, sopimus)
wittne, wetne todistaja
wittring, afwittring jako, ositus
wite uhkasakko
wåde tapaturma
wådeld tulipalo
wådeligen tapaturmaisesti
wålde, velle väkivalta, väkisin otto
wåldgifwa valtuuttaa, antaa päätösvalta
wåldsam väkivaltainen
väkivalta
wålla aiheuttaa
wållande tuottamus
wårdslös huolimaton, leväperäinen
wåto (i wåto och torro) vesialue (vesi- ja maa-alueet)
wädja, wedia vedota (tuomiosta)
wädur kauris
wäfsked pirta
wägkåst påse/kista eväspussi/-rasia
wägnar (å/på ngns wägnar) puolesta
wählborne jalosukuinen
wählfångne laillisesti saatu
wählförståndig hyväymmärryksinen (hallintovirkamiehistä)
wähllärde oppinut (papistosta)
wärd isäntä
wärdelig oikea, todellinen
wärdering arviointi
wärdinna emäntä
wärja miekka; puolustautua, torjua
wärjaklinga miekanterä
wärjomålsed puhdistusvala
wärkelig todellinen
wärnlös turvaton
Y
ynckelig surkea, säälittävä
yrka ajaa asiaa, vaatia, toimia
yxa kirves
yttersta (på sitt y) viimeinen (viimeisillään)
Z
zerzeant kersantti
Å
åberopa kutsua todistajaksi
åbo(e), beboo tilan haltija, asuttaja
åbyggnaden rakennukset
årder sorkka-aura, pystyaura
årdrebillar auran vantaat, kynnet
årliga laga utskuld vuotuinen päävero
års tienst vuosipalvelus (piika t renki)
åska kysyä, pyytää
åtaga sig ottaa hoitaakseen, vastuulleen
åtgärd toimenpide
åtnödga tyytyä
åtskilliga erilaisia, eri
Ä
ächta, taga til ächta, äkta naida
äfwenledes samoin
äfventyrisk kortspel uhkapeli, rahapeli
älskog rakastelu
ängh, eng (mon ängier) niitty
änka, enckia leski
ärbar kunniallinen
ässja ahjo
ättioböther vahingonkorvaus
Ö
öde, ödhe autio
ödeslängdh autioluettelo
ödmjukast nöyrimmin (anomuksissa)
öflig tavanomainen, -mukainen
öfuerfalla käydän kimppuun
öfverläggning harkinta
öfwerwäga harkita
öhl olut
ömdga sääliä
ömsesidig molemminpuolinen
örtig äyrityinen (raha)
örpust, örfil korvapuusti
öfwerflödsförordning ylellisyysasetus