Kalle Joonas Kallenpoika Kihl

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Kalle Joonas Kallenpoika Kihl (12.12.1826 Jämsä Kaipola Karhala - 1.1.1907 Jämsä Juokslahti Iso-Koljonen)

Carl Jonas Carlsson. Kaarle Kaarlenpoika Kihl Karhala. Kalle Kihl. Rusthollari. Karhalan ja myöhemmin Iso-Koljosen isäntä. Vanhemmat Vendla Kihl ja rusthollari Kalle Joonaanpoika.

Kalle asui nuoruutensa Kaipolassa Karhala / Oikarin ratsutilalla ja jatkoi rusthollarina isänsä tapaan. 1870-luvun taitteessa Karhala myytiin talousvaikeuksien takia huutokaupalla.

Kihlit mainitaan 1871-1872 Karhalan ratsutilan vuokraajana. Rusthollariksi tuli Johan Alfred Kekonius (6.7.1847 Jämsä). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kihlit pääsivät taloudellisesti takaisin jaloilleen nopeasti.

Fiinan (Serafina) siskon Helenan Iso-Koljonen huutokaupattiin samaan aikaan, ja uudeksi omistajaksi tulivat Kihlit. Kalle ja Fiina muuttivat 1873 Iso-Koljoseen, jossa Helena oli leskeytynyt 13.6.1868 puolisostaan Kalle Kallenpojasta. Kalle Kihlin äiti oli niin ikään kuollut nälkävuosia seuranneessa lavantautiepidemiassa 1868.

Kalle Kihl oli Iso-Koljosen omistaja vuoteen 1898, jonka jälkeen poika Fritjof jatkoi.

Kalle Kihl sai (varmaankin asemalleen tyypillisesti) palkintoja maatalousnäyttelyistä 1880-luvulla. Kalle Kihl oli aktiivinen maanviljelijöiden yhdistyksessä. Lehdissä on 1860-luvulla runsaasti mainintoja aurankehittelytyöstä.

Lapset omaksuivat nimen Koljonen.

Puoliso Fiina Antintytär

Lapsia:

Kaarle Eemil Kihl (30.10.1856 Jämsä)
Olga Alina Kihl (8.1.1858 Jämsä. Puoliso (17.10.1883 Jämsä) *Wiktor Theodor Nestor Kallenpoika Jussila, kotoisin Korpilahden Rutalasta. Korpilahdelle 1883.)
Hilma Serafina Kihl (23.9.1860 Jämsä)
Hulda Matilda Koljonen e. Kihl (13.4.1862 Jämsä. Kuuluuko tähän: Saarijärvelle Hulda Matilda Koljonen 29.10.1903.)
Aina Aleksandra Koljonen e. Kihl (6.2.1864 Jämsä)
Antti Valdemar Koljonen e. Kihl (12.3.1865 Jämsä. Puoliso 17.10.1896 Verna Irene Heino.)
Juha *Fritjof Koljonen e. Kihl (6.9.1869 Jämsä)
Maria Karoliina Koljonen e. Kihl (23.3.1872 Jämsä)
Heikki Koljonen e. Kihl (11.5.1874 Jämsä)

Lisätietoja

Iso-Koljonen kartalla, omistaja Kalle Kihl. (Pauli Kruhsen sivut, joilla on Weilin & Göösin kartta vuodelta 1898.) http://www.histdoc.net/uscha/h-j.html

Aina Helena Koljonen on Kalle Kihlin vaimon sisaren tytär. [1]

C Kihl Karhala, A Apiala ja O Orrman: Finlands Allmänna Tidning no 159 13.7.1865

Talollisten ongelmia sivutaan Heli Valtosen kansallisbibliografia.fi:ssä julkaistussa artikkelissa maanviljelysneuvos Johan Gustaf Schatelowitzista. Katovuodet vaikeuttivat maataloutta. Lisäksi ne talolliset, joilla oli paljon velkaa seteliruplina, joutuivat vaikeuksiin 1865, kun lainat piti maksaa ja kurssiksi määräytyi hopearupla. Voisiko Karhalan konkurssi liittyä tähän?

Karhalan konkurssi:

(F. 170) Tänä päiwänä antamalla julkisella haasteel=
la on Kihlakunnanoikeus Jämsän ja Korpilahden pitäjien
käräjäkunnassa manannut ja kutsunut Rusthollari Kaarle
Kaarlenpoika Karhalan ja hänen waimonsa Serafia An=
tintyttären, Kaipolan kylästä ensin mainitussa pitäjässä,
sekä tietyt että tuntemattomat welkojat, ensin tulewan Hei=
näkuun neljäntenä (4) päivänä wälikäräjistä, jotka sil=
loin käräjäkunnassa pidetään Isotaurialan talossa Sep=
polan kylässä, itse eli waltuus miesten kautta, wiimeis=
täkin kello seitsemän (7) illalla tulemaan oikeudessa saa=
puwille kuulusteltawiksi Kaarle Karhalan ja Serafia An=
tintyttären muutamain welkojien 22 p. Helmikuuta teh=
dystä waatimuksesta Kaarle Karhalan welwoittamisesta
luowuttamaan omaisuutensa welkojiensa tyydyttämiseksi ja
welallisten sittemmin tehdystä anomuksesta että kerras=
saan saada luowuttaa tawaransa welkojille, sekä saami=
sensa welallisten pesästä ilmoittamaan, toteen näyttämään
ja walalla wahwistamaan, niin kuin Keisarillinen kon=
konkurssi=sääntö annettu Marraskuun 9:nä päiwänä 1868
osoittaa; josta täten 2 kerran ilmoitetaan. Koljasen tila
Juokslahden kylässä, Maaliskuun 7 p. 1870.
Gustaw Swinhufwud.
Kihlak. tuomari Jämsän tuomiokunnassa.

Suomalainen Wirallinen Lehti no 32, 19.3.1870


(S. 251) Rusthollari Kaarle Kihl Karhalan, Kaipolan
kylästä Jämsän pitäjää, pyynnöstä, jonka pesä on konkurs=
sitilassa, kutsutaan täten Kaarle Karhalan kaikki welkojat
20 päiwänä ensintulevata Huhtikuuta kokoontumaan Kar-
halan rustholliin jo mainitussa kylässä, ei ainoastaan kuu=
lemaan ja lausettansa antamaan Kaarle Karhalan silloin
esiteltävästä ehdotuksesta hänen kaikkien welkojensa suorit=
tamiseksi, waan myöskin pesän kuraattorien puolesta kut=
sutut:
1:o tutkimaan kuraattorien tiliä,konkurssipesän hoidosta;
2:o josko welat, jotka owat päätetyt uloshaettawiksi,
waan osaksi eiwät ole tosiksi näyttääntyneet ja osiksi owat
niin epäselwiä, ettei niiden oikeutta woi toteen näyttää,
wielä edeskinpäin uloshaetaan eli ei ;
3:o päättämään josko Kaarle Karhala hänen waimonsa=
sa ja lapsensa wieläkin edepäin saawat pesästä elatusta,
sittenkun pesää liikuttawa talokauppa Keisarilliselta Howi=
oikeudelta on kumottu ja tila konkurssipesään tuomittu ;
4:o miten kiinteän omaisuuden hoidolla ja myynnillä
menetellään, kuin myös irtaimen ja wuodentulon myymi=
sestä ;
ja muistutetaan, että poisolijat saawat tyytyä läsnä olijoi=
den päätöksiin. Jämsä maaliskuun 22 p. 1871
Pesän hoitajat.

Suomalainen Wirallinen Lehti no 41, torstai 6.4.1871

(S. 317) Julkisella huutokaupalla, joka toimitetaan
paikalla perjantaina 30 päiwänä ensintulevata kesäkuuta
kello 12 päivällä, myydään rusthollari Karl Kihl Karha=
lan konkurssipesään kuuluwa:
Puoli Kaipolan perintörusthollia, Kaipolan kylästä ja
Jämsän pitäjästä.
Päätalolla, joka on luonnon ihanalla paikalla Jämsän
joen kainalossa, on hywä uusi kartanorakennus, huojie liike
Helsingin, Hämeenlinnan, Jywäskylän ja ietanin kaupun=
keihin höyrylaiwain ja rautatien kautta, kylwetään lihawaan
peltoon wuosittain 10 à 12 tynnyriä rukiita ja yhtä pal=
jon kewätkylvöä patsi perunoita ja muita juurikasweja
kuin myöskin on tilaisuutta uudiswiljelyksiin, sekä woidaan
heinämaiden ja laitumen puolesta, jotka owat wälttäwästi
hywät, elättää wähintäin 20 lypsylehmää paitsi tarpeelli=
set hewoset ja muut pienet elukat.
Taloon, joka on 3/4 manttaalia, kuuluu kahdeksan maa=
torppaa, jotka tekewät wuotuista weroa, paitsi hewos=,
mies= ja apupäiwätöitä omin kontin, kehruita, suoloja, mu=
nia, marjoja ja 12 leiwiskää kesävoita, rahassa 680 mark=
kaa, ja yksi ulkotalo, joka tähän asti on hoidettu tilan o=
mistajalta, tuottaa wähintäin 300 markan hyödyn, kuin
myöskin että augumenttiwerot likimäärin wastaawat rust=
hollin kruununulostekoja.
Rustholliin on kiinnitetty paitsi pankin kuoletuslaina,
muiden yksityistenkin saamisia, joista kuin myöskin muusta
huutokauppahinnasta halulliset ostajat saawat keskustella
ja sopia kiinnitysten omistajien ja kuraattorien kanssa huu=
tokauppatilaisuudessa.
Takaus pitää huutajilta toimitettaman, jos niin näh=
dään tarpeelliseksi.
Samana ja seuraawana päiwänä myydään myöskin pe=
sän jäljellä olewa irtaimisto: jywiä, lehmiä, lampaita, huo=
nekaluja sekä ajo= että työkaluja.
Likempiä tietoja tilasta saadaan joko ennen tahi huuto=
kauppatilaisuudessa kruununnimismies C. B. Harbergilta
Jämsässä. Jämsä 21 p. huhtikuuta 1871.

Suomalainen Wirallinen Lehti no 51, lauantaina 29.4.1871

Lähteet

12.12.1826;17.12.1826;;Kaipola;Rusth. Carl Jonaesson;Vendla Kihl 31;Carl Jonas http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t2478247

Jämsä rippikirja, 1843-1852, s. 257 Kaipola by, Oikari Rusthåll / Karhala (f.d. viittaa mihin? entinen isäntä? entinen Oikari?) syytinkimies Niklas Karlsson 1811 Vendla Susanna Kihl 1795 Fredr. Carolina Carlsson 1825 Carl Jonas Carlsson 1826 Erik Niklas Carlsson 1828 August Const. Carlsson 1831 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7651&pnum=273

Jämsä rippikirja, 1853-1861, s. 276 Kaipola Karhala/Oikari Värd Carl Carlsson 1826 Hu Serafia Andersdr 1832 Bror Erik Niklas Carlsson 1828 ... Niklas Carlsson 1811 Vendla Susanna Kihl 1795 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7656&pnum=573

Jämsä rippikirja, 1862-1873, s. 321 Kaipola Karhala rusthåll Värd Carl Carlsson Kihl 1826 Hu Serafina Andersdr 1832 Syster Fredrika Carolina Carlsdr 1825 Niklas Carlsson 1811 Vendla Susanna Kihl 1795 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7491&pnum=319

Jämsä rippikirja, 1871-1880, s. 314 Kaipola Karhala rusthåll Hyresgäst Carl Carlsson Kihl 1826 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7493&pnum=310

Jämsä rippikirja, 1871-1880, s. 267, Iso-Koljonen http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7493&pnum=263

Jämsä rippikirja, 1880-1889, s. 328, Iso-Koljonen http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7495&pnum=317

Jämsä rippikirja, 1890-1899, s. 439, Iso-Koljonen http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7498&pnum=35

Jämsä lastenkirja, 1853-1861 TK452 I Aa:12, s. 276, Kaipola, Karhala http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=9687&pnum=292

Jämsä lastenkirja, 1862-1872, MKO641-653 I Ab:13, s. 320, Kaipola, Karhala rustholli http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7501&pnum=162

Jämsä kuolleet, 1899-1907 Eläkemies Kalle Kihl, 80 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7524&pnum=85

18.9.1836;25.9.1836;Kangais;;Rusth. Parku;Hu.;Helena http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t8685591

Jämsä rippikirja, 1862-1873, s. 281, Iso-Koljonen http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7491&pnum=279

Helena Antintytär Parkku (Kankainen 1836) Jämsä rippikirja, 1871-1880, s. 266, Iso-Koljonen Hemman http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7493&pnum=262

Olga Alina Kihl vihitty Viktor Jussilan kanssa. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7514&pnum=25

  • Saarijärvelle tal tr Hulda Matilda Koljonen 29.10.1903

Jämsä muuttaneet, 1890-1907, MKO754-755, 29.10.1903 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=11723&pnum=44