Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(5)
Yhdistys- ja säätiöasiat

 

05.12.2013
Rekisterinumero: 192.119
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi: Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: 

Rekisterinumero: 192.119

Merkitty rekisteriin: 10.08.2005
Jäljennös annettu: 05.12.2013

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Sukuhistoriallinen
yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
sukututkimusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys saattaa
sukuhistoriallista aineistoa painetussa ja sähköisessä muodossa
kaikkien jäseniensä saataville, järjestää esitelmä-,
keskustelu-, ja koulutustilaisuuksia sekä opintoretkiä, harjoittaa
tiedotustoimintaa sekä toimii muilla samantapaisilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää
jäseniltään Iiittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa
vastaan testamentattuja varoja, sekä lahjoituksia. Tämän lisäksi
yhdistys voi anoa avustusta haluamiltaan tahoilta, sekä järjestää
huvi-, juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia, myyjäisiä, ja
tehdä talkootyötä.

3. Jäsenet

Yhdistyksessä on varsinaisiajäseniä,
kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka on
suorittanut kertaluontoisen Iiittymismaksun ja vuosittaisen
jäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voivat liittyä yksityiset
henkilöt ja oikeuskeipoiset yhteisöt, jotka ovat suorittaneet
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen
sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa hyväksyä
hallituksen tai kenen tahansa jäsenen esityksestä yhdistyksen
nykyinen jäsen tai yhdistykseen kuulumaton henkilö. Kunniajäsenelle
jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä,
jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista
jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on
kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa sihteerin, ja ottaa
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
valitsee, nimittää ja erottaa toiminnanjohtajan, joka vastaa
toimistaan hallitukselle.

Hallitus voi asettaa avukseen erilaisten
asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten
toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen
jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii
yhdistyksen toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajalla on hallituksen
kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänivaltaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
rahastonhoitaja yksin, muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Toiminnanjohtaja kirjoittaa nimen yhdessä yhden hallituksen jäsenen
kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista
kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään
tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenet eivät ole äänivaltaisia.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset
koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä, tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä Iiitymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterikaudelle.

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
muutjäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
kaksi varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen
purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta.
 
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää 3/4
enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden
välein pidetyssä jäsenkokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen purkamisesta. Jälkimmäisessä kokouksessa päätetään
arkistomateriaalin luovuttamisesta ja jäljellä olevien varojen
käytöstä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti
yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna
asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiankatu 6A
puhelin 029 509 5959 www.prh.fi
Yhdistys- ja säätiöasiat PL 1190 faksi 029
509 5328

00101 Helsinki