FSHF - Styrelsen 2023
Sami Lehtonen Ordförande Sami Lehtonen
Simo Lindberg Vice ordförande Simo Lindberg
Eija Liitiäinen Kassör Eija Liitiäinen
Jani Koski Medlem Jani Koski
Peter Ragnvaldsson Medlem Peter Ragnvaldsson
Sari Maarit Karjalainen Medlem Sari Maarit Karjalainen