Sääksmäki 1766, Lainhuutohakemus

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Alkuperäinen (SSHY) tuomiokirjan sivu | täällä

 Perintötilan tai sen osan omistuksen siirto vaati kolme lainhuutoa, joista ensimmäinen 
 kuulutettiin kaikissa kihlakunnan kirkoissa. Myöhempinä aikoina on hakemuksissa myös 
 myyjän, perittävän tai lahjoittajan sukuselvitys sekä selvitys hänen saannostaan tilaan
 ja tilan perintöluonnosta. Tarkoituksena oli estää sukumaan siirtyminen pois suvusta 
 ja sukulaisilla oli sukulunastusoikeus. Kruununtilojen siirtoja ei käsitelty oikeudessa, 
 vaan niiden hallintaoikeus vahvistettiin lääninkansliassa.
 

Bonden Mats Matsson, som innehafwer twå tredie delar af Wesjerfwi skatte hemman i denne Sokn företrädde och ingaf en Skrift hwaruti han öfwerdrager en trediedel af samma hemman til sin tilkommande swärson Bonde sonen Jacob Michelsson Jänte ifrån Nilacka by, samt begärte at samma skrift kunde ord ifrån ord i Protocollet intagen warda. Som bewiljades lydande således.

Talollinen Matti Matinpoika, joka omistaa 2/3 Vesijärven perintötilasta tässä pitäjässä, astui esiin ja antoi oikeudelle asiakirjan, jolla hän luovuttaa 1/3 samasta tilasta tulevalle vävylleen talollisen pojalle Jaakko Mikonpoika Jäntelle, sekä anoi, että tämä asiakirja otettaisiin sanatarkasti pöytäkirjaan. Johon myönnyttiin kuuluen se seuraavasti;

I brist af nödige arbetare å mitt innehafwande twå trediedels Wesijerfwi skatte hemman har jag med min hustrus samtycke ofwerens kommit med Bonde sonen Jacob Michelsson Jänte ifrån Nilaka by på thet sättet: at bemälte Jacob träder i gifte med min dotter Helga Mats dotter; hwaremot jag försäkrar honom hälften af samma twå trediedels hemman, samt tillåter honom til sin och bemälte thes fästemös säkerhet genast söka laga fasta och skiötning, hwarjemte och som wi folgachteligen komma at lefwa i samfält bo och matlag och under samma tid gemensamt arbeta til hemmanets nytta, så anwändes och then ägendom til boets behof, som Jacob kan med sig tilbringa, men sedan Jacob anten före eller efter min död wil skilja sig och förblifwa i särskilt Matlag kommer icke allenast twå trediedels Wesijerfwi skatte hemman at i tu lika delar klyfwas emellan Jacob och mig eller mine enda son som tilträder den andra hälften, utan skiftas ock all i boet befintelig lös egendom sålunda at Jacob och thes hustru får theraf hälften och den andra hälften mina andra arfwingar. Hwilcket öfwerenskommande wi med namn och bomärkens underristande uti tilkallade witnens närwaro bekräfta. Rautalambi Tingstad Toikala den 22 Januari 1766
Mats Matsson Wesijerfwi Jacob Michelson Jänte ifrån Nilaka
Til witne P. I. Austrell P. G. Carsteen
Gustaf Johansson Redwan ifrån Husilax (?)
Upsatt efter begäran af Carl Torst; Burgman

Tarvittavan työväen puutteessa omistamallani 2/3:lla Vesijärven perintötilaa, olen vaimoni suostumuksella sopinut talollisen pojan Jaakko Mikonpoika Jänten kanssa Nilakan kylästä täten: että mainittu Jaakko avioituu tyttäreni Helga Matintyttären kanssa, jota vastaan minä vahvistan hänelle puolet tästä 2/3 osasta tilaa sekä sallin hänen ja hänen mainitun morsiamensa vakuudeksi hakea laillista kiinnekirjaa, ja koska sen seurauksena tulemme asumaan yhteisessä taloudessa ja yhteisesti työskentelemään tilan hyväksi, niin käytetään myös se omaisuus pesän hyväksi, jonka Jaakko voi tuoda tullessaan, mutta kun Jaakko joko ennen kuolemaani tai sen jälkeen haluaa erota ja pysyä eri taloudessa, tullaan, ei vain jakamaan 2/3 Vesijärven perintötilasta kahteen samanlaiseen osaan Jaakon ja minun tai ainoan poikani kesken, joka tulee hallitsemaan toista puolikasta, vaan myös jakamaan kaikki pesän irtain omaisuus niin että Jaakko ja hänen vaimonsa saavat siitä puolet ja toisen puolen minun muut perilliseni. Jonka sopimuksen vahvistamme puumerkeillämme kutsuttujen todistajien läsnäollessa. Rautalammin käräjäpaikka Toikkala 22/1 1766

Matti Matinpoika Vesijärvi Jaakko Mikonpoika Jänte Nilakasta
Todistajat P. I. Austrell P. G. Carsteen
Gustaf Johansson Redwan Husilahdesta (?)
Pyynnöstä laatinut Carl Torst; Burgman

Och som Mats Matsson efter upläsandet nu anhöll, at sagde hemman enligt den i ofwan intagne skrift skiedde öfwerenskommelse kunde för Jacob Michelsson Jäntes och hans fästemö Helga Mats dotters räkning första gången upbiudas, så blef ock en trediedel i Wesijerfwi skatte hemman til Jacob Michelson Jäntes och thes fästemös Helga Mats dotters säkerhet första gången ofenteliga upbudet; hwaröfwer och at thet klanderlöst skiedt, honom genom Protocolls Utdrag Laga bewis skall meddelas.

Ja kun tämän luettua Matti Matinpoika anoi, että mainittuun tilaan edellä merkityssä asiakirjassa sovitun mukaisesti, voitaisiin myöntää lainhuuto Jaakko Mikonpoika Jäntelle ja hänen morsiamelleen Helga Matintyttärelle, niin myönnettiin ensimmäinen virallinen lainhuuto kolmasosaan Vesijärven perintötilaa Jaakko Mikonpoika Jäntelle ja hänen morsiamelleen Helga Matintyttärelle, josta, sekä siitä, ettei valituksia tästä esitetty, annetaan hänelle laillinen todistus tuomiokirjan otteella.

Takaisin sivulle Tuomiokirja